Vedtægter Blå Bio

Vedtægter vedtaget ved stiftende generalforsamling 1986

Vedtægterne trænger til en modernisering, idet praksis i årenes forløb har forandret sig, vil
bestyrelsen vil stille forslag om reviderede vedtægter ved generalforsamlingen 2023

1. Foreningens navn er Blå Bio (i det følgende kaldet Klubben)

2. Klubbens formål er at fremme filminteressen i Jystrup

3. Alle, der kan tilslutte sig formålet, kan optages som medlem. Medlemmer kan ikke optages
på forevisningsaftenen

4. Medlemskortet er strengt fortroligt, og skal vises ved indgangen ved Klubbens
arrangementer. Misbrug kan medføre eksklusion af Klubben

5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, men skal på forlangende bringe eksklusionen op på
den følgende generalforsamling.

6. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen

7. Generalforsamlingen er Klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes årligt i
april måned, hvor revideret regnskab fremlægges. Regnskabsåret er 1/4 – 31/3

8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller når 1/3 af
medlemmerne ønsker det.

9. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 10 dages varsel. Faste punkter på dagsorden
er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forslag fra bestyrelsen
  4. Forskal fra medlemmerne
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant

    Dagsordensforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen

10. Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages, hvis forslagene her været bekendtgjort i
indkaldelsen til generalforsamlingen

11. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på mindst 6 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med en formand, en kasserer og resten menige medlemmer

12. Valg foregår, hvis der er krav om det, ved skriftlig afstemning

13. Bestyrelsen fastlægger Klubbens arrangementer, bl.a. på baggrund af forslag fra
generalforsamlingen

14. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Bestyr bestyrelsen af et ulige antal,
tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4
medlemmer er tilstede

15. Klubbens medlemmer hæfter solidarisk

16. Opløsning af Klubben finder sted på en generalforsamling efter bestemmelserne om
lovændringer. Den generalforsamling, der oplæser Klubben, bestemmer hvorledes Klubbens
midler skal anvendes